Trang chủ Binary Option Kiến Thức Cơ Bản

Kiến Thức Cơ Bản

Đây là những kiến thức về phân tích kỹ thuât, chiến lược và kinh nghiệm được tổng hợp từ thức tế. Giúp bạn hoàn thiện phương pháp và tâm lý trong quá trình giao dịch

Trendline – Đường xu hướng Trendline – Đường xu hướng là công cụ cơ bản nhất của phương pháp phân tích bằng đồ thị. 1. Đường xu hướng tăng giá (Uptrend): Sử dụng giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất hay đóng cửa để vẽ đường xu hướng. Điều quan trọng nhất...